Privacy Statement

Privacy statement

Veveo is een merk van PPG Coatings Nederland B.V., gevestigd aan de Amsterdamseweg 14 te (1422 AD) Uithoorn (“PPG”).

PPG hecht groot belang aan het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van de Veveo Website (“Gebruikers”). Dit privacy statement informeert Gebruikers over de wijze waarop PPG hun persoonsgegevens beschermt.

Verwerking persoonsgegevens
PPG verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers die op de Veveo Website gegevens achterlaten zoals naam, adres en andere contactgegevens welke PPG in staat stellen om een offerte voor het door de Gebruiker gewenste (binnen) schilderwerk op te stellen.

Beveiliging persoonsgegevens
PPG neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. PPG zal zorgvuldig met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld, meer in het bijzonder de schilders die het schilderwerk uitvoeren, om het mogelijk te maken het desbetreffende schilderwerk uit te voeren. PPG draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. PPG heeft met deze derden een overeenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij de persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van PPG. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

Rechten van betrokkenen
Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend zijn dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dan kan de Gebruiker op ieder moment en kosteloos een verzoek bij PPG indienen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Bewaartermijnen
PPG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Wijziging van dit privacy statement
Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van Veveo.

Contact
Indien u vragen heeft, uw persoonsgegevens wilt inzien, een verzoek tot correctie wil indienen, dan wel een klacht wilt indienen, dan kunt u een email sturen naar info@Veveo.nl.